Monday 15 March 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

There’s no sign of Sara on the day of the court case hearing for Ifan’s custody battle. Whilst Jason looks for Sara, Non lands at Penrhewl in the middle of the wedding preparations to help Eileen.

Dydd Llun 15 Mawrth 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Does dim golwg o Sara ar ddiwrnod yr achos llys i drafod gwarchodaeth Ifan. Tra bo Jason yn chwilio am Sara, mae Non yn glanio ym Mhenrhewl i ganol yr holl drefniadau priodas i helpu Eileen.

Tuesday 16 March 2021, S4C, 8:00pm – 8:55pm

Garry does everything within his power to stop Dani from having Dylan’s baby. In the meantime, Aled’s heartbroken as he suspects that Iolo and Tyler have rekindled their relationship. DJ’s conscience weighs heavy on him during his stag do as he continues to deceive everyone around him. Aled on the other hand is delighted when Dylan takes him on a night out to bond as father and son.

Dydd Mawrth 16 Mawrth 2021, S4C, 8:00pm – 8:55pm

Gwna Garry bopeth o fewn ei allu er mwyn arbed Dani rhag cael babi Dylan. Yn y cyfamser, mae Aled yn torri ei galon wrth iddo amau fod Iolo a Tyler yn ôl efo’i gilydd. Mae cydwybod DJ’n pwyso’n drwm arno yn ei noson hydd wrth iddo barhau i dwyllo pawb o’i gwmpas. Mae Aled fodd bynnag ar ben ei ddigon pan aiff Dylan ag e ar noson allan iddynt glosio fel tad a mab.

Wednesday 17 March 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

DJ’s given an ultimatum to choose between Sioned and Non or Sioned will be told the truth. As DJ ponders over his decision, the rivalry between Izzy and Ray creates a rift in Izzy’s relationship with Mathew.

Dydd Mercher 17 Mawrth 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Caiff DJ ei fygwth i ddewis rhwng Sioned a Non cyn i Sioned ddod i wybod y gwir. Tra mae DJ’n cnoi cil dros ei benderfyniad, mae’r tensiwn rhwng Izzy a Ray yn achosi rhwyg ym mherthynas Izzy a Mathew.

Thursday 18 March 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

DJ packs his bags as he comes to a decision between Sioned and Non. Izzy also contemplates leaving Cwmderi as Gaynor offers a significant sum of money for her to go.

Dydd Iau 18 Mawrth 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Mae DJ’n pacio’i fagiau pan ddaw i benderfyniad rhwng Sioned a Non. Mae Izzy hefyd yn ystyried gadael y cwm pan gyniga Gaynor swm sylweddol o arian iddi fynd.

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d bloggers like this: