Rownd a Rownd spoilers: 26th – 28th November 2019

This Week on Rownd a Rownd.

WELSH

Ar ôl cyfaddef i Sophie bod ganddo fab, mae Dylan yn wynebu diwrnod yn llawn cwestiynau, yn enwedig ag yntau wedi trefnu i gyfarfod Fflur eto.

Wrth i Aled barhau i ddyffeio Barry, mae Barry’n penderfynu cymryd y mater i’w ddwylo ei hun, a hynny er mawr berygl i Aled.

Mae Mathew ar ben ei ddigon ac yn llwyr gredu ei fod wedi rhoi Elen yn ei lle, ond caiff y sefyllfa ei wyrdroi wrth i Elen wneud datganiad gonest a chadarn ynglyn a’i chysylltiad teuluol gyda chyffuriau, a caiff Mathew ei drechu.

Mae’n ddiwrnod mawr i Iris wrth i’r Arolygydd Iechyd a Diogelwch ddod draw i’r tŷ, ac er gwaethaf ymdrechion slei Arthur i’w thanseilio mae’r ymweliad yn llwyddiant ysgubol.

ENGLISH

Having admitted to Sophie that he has a son, Dylan faces a day full of questions, especially as he has arranged to meet Fflur again.

As Aled continues to defy Barry, Barry decides to take the matter to his own hands, which endangers Aled.

Mathew is full of vigour and fully thinks he has put Elen in her place, but the situation is reversed as Elen makes an honest and firm statement about her family connection with drugs, and Mathew is defeated.

It’s a big day for Iris as the health and safety inspector comes over to the house, and despite Arthur’s sly efforts to undermine it the visit is a resounding success.

Rownd a Rownd airs Tuesday and Thursday at 6.30 on S4C with catchup on BBC Iplayer and S4C Clic.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: