Monday 15 February 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Izzy’s situation goes from bad to worse as she’s suspended from work after stealing allegations. In the meantime, Colin is on a mission to find out who reported Izzy, but the stress becomes too much for him.

Dydd Llun 15 Chwefror 2021, S4C, 8:00

Mae pethau’n mynd o ddrwg i waeth i Izzy pan gaiff ei gwahardd o’r gwaith yn dilyn honiadau o ddwyn. Yn y cyfamser mae Colin ar dân yn ceisio darganfod pwy sydd wedi cwyno am ei ferch, ond aiff y straen yn ormod iddo.

Tuesday 16 February 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Len’s unexpected visit to Cwmderi threatens to uncover all of Non’s lies and ruin her relationship with Mark for good. Britt returns to find Eileen tending to Colin.

Dydd Mawrth 16 Chwefror 2021, S4C, 8:00

Mae ymweliad annisgwyl Len i Gwmderi’n bygwth dadorchuddio holl gelwyddau Non a chwalu ei pherthynas gyda Mark. Daw Britt adre i ddarganfod Eileen yn gofalu am Colin.

Wednesday 17 February 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Mark and Kath must face up to their mistakes in a bid to save their relationship. Dani’s misunderstanding puts her in a tough situation where she must urgently find extra money.

Dydd Mercher 17 Chwefror 2021, S4C, 8:00

Mewn ymgais i achub eu perthynas, rhaid i Mark a Kath wynebu eu ffaeleddau. Mae camddealltwriaeth Dani’n ei rhoi mewn sefyllfa anodd ac mae’n rhaid iddi ddod o hyd i arian ychwanegol ar frys.

Thursday 11 February 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Dylan’s offer to invest in Dani’s business puts her in an awkward position as she continues to keep her secret from him. Rhys is fed up of Luned’s lack of trust in him and proposes they end their relationship.

Dydd Iau 18 Chwefror 2021, S4C, 8:00

Mae cynnig Dylan i fuddsoddi ym musnes Dani’n ei rhoi mewn sefyllfa letchwith wrth iddi barhau i gelu’r gwir rhagddo. Caiff Rhys lond bol o amheuon Luned ac mae’n awgrymu gorffen y berthynas.

Friday 19 February 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

In a bid to put her dishonest tendencies behind her, Non decides that it’s time she confessed her true feelings to DJ. Izzy’s reckless attitude starts to grate on Mathew as she refuses to take responsibility for her mistakes.

Dydd Gwener 19 Chwefror 2021, S4C, 8:25

Mewn ymgais i gefnu ar ei thuedd i balu celwyddau, penderfyna Non ei bod hi’n amser cyffesu ei gwir deimladau tuag at DJ. Dechreua Mathew gael llond bol o agwedd di-hid Izzy wrth iddi wrthod derbyn cyfrifoldeb am ei chamgymeriadau.

(Picture: S4C)
(Picture: S4C)
(Picture: S4C)
(Picture: S4C)
(Picture: S4C)