Tuesday 9 March 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Following Glenda’s departure from the cafe and Sophie’s dismissal from the salon, Philip has staffing issues that affects a lot of people. Iestyn is still angry with his family and Anest thinks of a plan to win his forgiveness, but will it be enough to stop Iestyn from going ahead with his personal plans’ When Mathew almost hits Robbie with his car at school, he decides to try and stop taking his painkillers, but it becomes very clear that it is going to be more difficult that he first thought.

Dydd Mawrth 9 Mawrth 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Yn dilyn ymadawiad Glenda o’r caffi a diswyddiad Sophie o’r salon, mae gan Philip faterion staffio sy’n effeithio ar lawer o bobl. Mae Iestyn yn dal yn ddig gyda’i deulu ac mae Anest yn meddwl am gynllun i ennill ei faddeuant, ond a fydd yn ddigon i atal Iestyn rhag bwrw ymlaen â’i gynlluniau personol ‘Pan fydd Mathew bron yn taro Robbie gyda’i gar yn yr ysgol, mae’n penderfynu ceisio rhowch y gorau i gymryd ei gyffuriau lladd poen, ond daw’n amlwg iawn y bydd yn anoddach iddo feddwl yn gyntaf.

(Picture: S4C)

Thursday 11 March 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Sophie and Glenda both enjoy a relaxing day at a luxurious spa, but unfortunately their day ends in great embarrassment. Philip manages to relieve some of his staffing problems in a very unexpected way, but a mysterious visitor causes him even more problems. Following a long period of bad feeling at the Iard, the dispute is finally over. Anest believes Iestyn has forgiven her, but unbeknown to his family, Iestyn is only just embarking on a dubious mission…

Dydd Iau 11 Mawrth 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Mae Sophie a Glenda ill dau yn mwynhau diwrnod hamddenol mewn sba foethus, ond yn anffodus mae eu diwrnod yn gorffen mewn embaras mawr. Mae Philip yn llwyddo i leddfu rhai o’i broblemau staffio mewn ffordd annisgwyl iawn, ond mae ymwelydd dirgel yn achosi mwy fyth o broblemau iddo. Yn dilyn cyfnod hir o ddrwgdeimlad yn yr Iard, mae’r anghydfod drosodd o’r diwedd. Mae Anest yn credu bod Iestyn wedi maddau iddi, ond yn anhysbys i’w deulu, nid yw Iestyn ond yn cychwyn ar genhadaeth amheus …

(Picture: S4C)