Tuesday 9 March 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Following Glenda’s departure from the cafe and Sophie’s dismissal from the salon, Philip has staffing issues that affects a lot of people. Iestyn is still angry with his family and Anest thinks of a plan to win his forgiveness, but will it be enough to stop Iestyn from going ahead with his personal plans’ When Mathew almost hits Robbie with his car at school, he decides to try and stop taking his painkillers, but it becomes very clear that it is going to be more difficult that he first thought.

Dydd Mawrth 9 Mawrth 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Yn dilyn ymadawiad Glenda o’r caffi a diswyddiad Sophie o’r salon, mae gan Philip faterion staffio sy’n effeithio ar lawer o bobl. Mae Iestyn yn dal yn ddig gyda’i deulu ac mae Anest yn meddwl am gynllun i ennill ei faddeuant, ond a fydd yn ddigon i atal Iestyn rhag bwrw ymlaen â’i gynlluniau personol ‘Pan fydd Mathew bron yn taro Robbie gyda’i gar yn yr ysgol, mae’n penderfynu ceisio rhowch y gorau i gymryd ei gyffuriau lladd poen, ond daw’n amlwg iawn y bydd yn anoddach iddo feddwl yn gyntaf.

(Picture: S4C)